Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Laborategia Bakearen Ekonomia, Euskal Enpresa eta Giza Eskubideak

EGITARAUA   PROGRAMA
9:00-9:15 Harrera ekitaldia

David Hoyos, ehuGuneko koordinatzailea, UPV-EHU. 
Noemí Ostolaza, Giza Eskubideen, Biktimen eta Bizikidetzaren zuzendaria. Eusko Jaurlaritza. 
María Oianguren, Gernika Gogoratuz-eko zuzendaria. Bakearen Ikerketa Zentroa.    9:00-9:15 Inauguración

David Hoyos, coordinador de ehuGune, UPV-EHU.
Noemí Ostolaza, directora de Derechos Humanos, Víctimas y Convivencia del Gobierno Vasco.
María Oianguren, directora de Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz.
9:15-10:15 Hasiera hitzaldia:

«Bake-ekonomiarako ideiak: kultura garaikidearen itxaropen eta inertzia belikoari buruz». 
Remedios Zafra, Gizarte eta Kultura Antropologoa. Idazlea, irakaslea eta saio-idazlea, kultura garaikidearen azterketa kritikoan aditua.   9:15-10:15 Conferencia apertura: «Ideas para una economía de paz: sobre la esperanza y la inercia bélica en la cultura contemporánea».
Remedios Zafra, Antropóloga Social y Cultural.  Escritora, profesora y ensayista, especialista en el estudio crítico de la cultura contemporánea. 
Bakea eraikitzeko jarduera ekonomikoa

10:15-11: 00 «Erantzunkizun sozialen politikak bankuen armamentuaren arloan: Konparaketa eta inbertsio arduratsuaren, desinbertsioaren, gardentasunaren eta kontrol praktikak».
Jordi Calvo Rufanges, Delàs Bakearen ikerketa zentroko koordinatzailea eta ikertzailea.   Actividad económica para la construcción de paz

10:15-11:00 «Políticas de Responsabilidad Social Corporativa en materia de armamento de la banca: Comparativa y prácticas de inversión responsable, desinversión, transparencia y control».
Jordi Calvo Rufanges, Coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz.
11:00-11: 45 «Finantza-sektorearen ekarpenak bakea eraikitzeko, adibide praktikoak eta proiektuak finantzatzeko irizpideak».
Jordi Ibañez, Finantza Etikoak Fundazioko zuzendaria.    11:00-11:45 «Aportaciones del sector financiero a la construcción de paz, ejemplos prácticos y criterios para la financiación de proyectos».
Jordi Ibañez. Director Fundación Finanzas Éticas.
11:45-12: 00 Atsedenaldia.   11:45-12:00 Pausa Café.
Giza eskubideen eta euskal enpresa programa.

12:00-12: 45 «Giza eskubideen eta iraunkortasunaren arloko enpresa-arreta egokiari buruzko Europako lege berria onartzeko prozesua, alde onak eta txarrak».
Chiara Marullo, Castellóko Jaume I Unibertsitateko Irakasle/Doktorea eta enpresa arduradunen plataformako aholkularia.   Programa DDHH y Empresa Vasca

12:00-12:45 «Proceso de aprobación, pros y contras de la nueva Directiva Europea de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y sostenibilidad».
Chiara Marullo, Profesora/Doctora de la Universidad Jaume I de Castellón. Asesora de la plataforma de empresas responsables.
12:45-13: 30 «Ikuspegi sektorialak Giza Eskubideetan eta Enpresan Euskadin». · Herri Administrazioa: José Antonio Rodríguez Ranz, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordea. 
· Enpresa sektorea: Jone Nolte, ASLE Euskadiko Lan Sozietateen Elkarteko gerentea. 
· Hirugarren sektorea: Natalia Rodríguez, Euskadiko GGKEen koordinakundea. 
· Sektore akademikoa: Nerea Magallón, Globernancen ikertzailea, “Enpresa eta giza eskubideak” lantaldeko kidea. 

Aurkezlea: Iker Atxa, Gernika Gogoratuz.    12:45-13:30 «Perspectivas sectoriales en Derechos Humanos y Empresa en Euskadi».

· Administración Pública: José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación de Gobierno Vasco.
· Sector empresarial: Jone Nolte, Gerente de ASLE, Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi.
· Tercer sector: Natalia Rodríguez, Coordinadora de ONGD´s de Euskadi.
· Sector académico: Nerea Magallón, Globernance (Instituto de Gobernanza Democrática), Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.

Presenta: Iker Atxa, Gernika Gogoratuz.
13:30-14: 30 «Elkarrizketa horizontalak: galderak, hausnarketak eta parte-hartzaileen ekarpenak».
Irati Cifuentes, Mugarik Gabeko Ekonomilariak eta Iker Atxa, Gernika Gogoratuz.    13:30-14:30 «Diálogos horizontales: preguntas, reflexiones y aportaciones de los participantes».
Irati Cifuentes, Economistas Sin Fronteras Euskadi e Iker Atxa, Gernika Gogoratuz
14:30 «Ondorioen laburpena: bateratzea eta amaiera». 
Josu Urrutia, Euskadiko GGKEen Koordinakundeko presidentea.
Jokin Alberdi, UPV/EHU eta Gernika Gogoratuz-eko presidentea.   14:30 «Síntesis de conclusiones: puesta en común y clausura».
Josu Urrutia. Presidente de la Coordinadora de ONGDs de Euskadi.
Jokin Alberdi. UPV/EHU y presidente de Gernika Gogoratuz.

Datos del evento

Fecha

Hora

Lugar

Idioma

Organiza

Inscripción

Si