Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cas/Eus] PARA EL PERIODISMO…VALENTÍA, VERDAD Y LIBERTAD

…Una sociedad que reclame la pluralidad informativa, valore la existencia del buen periodismo y proteja la labor y condiciones de los/as periodistas.
…Unos/as periodistas que se organicen y asuman el compromiso de defender el oficio reforzando su carácter de servicio público veraz, contrastado y plural.

Hay mucho trabajo por hacer y, dadas las circunstancias, además de nuestras propias fuerzas, necesitamos el aliento y ayuda de nuestros representantes e instituciones, de colectivos y organismos… de la sociedad en general que, protegiendo y valorando nuestro trabajo, se engrandece y salvaguarda a sí misma.

En estos momentos, urge afianzar la interlocución y participar en todos aquellos estamentos, órganos de representación que refuercen y blinden el libre ejercicio de nuestra profesión. 

Pero para todo esto, necesitamos organizarnos, buscar y compartir horizontes, fortalecer la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, órgano oficial de representación e interlocución de la profesión creado por ley en el Parlamento Vasco.

Asumir que nuestra principal debilidad es la desarticulación, el escaso espíritu gregario, la falta de corporativismo y eso, además de hacernos más vulnerables debilita el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad.

Intervenir en el panorama actual inexorablemente pasa por promover una intensa labor “pedagógica” en la sociedad e instituciones vascas. Una pedagogía que insista en la importancia de un buen Periodismo, buenas condiciones laborales y reconocimiento al trabajo de los/as periodistas como elementos fundamentales en la articulación de nuestro país; un buen Periodismo vasco como garantía para el mantenimiento de una sociedad democrática en la que prevalezcan la pluralidad informativa, así como la Libertad de expresión e Información.

Nuestra sociedad cada vez es más compleja y desde nuestro oficio podemos aportar mucho para dar respuesta a esa complejidad huyendo de planteamientos superficiales y sobretodo, enfrentando las múltiples caras y testimonios de la realidad al interesado pensamiento único.

La práctica totalidad de los profesionales del Periodismo (97%) dice tener claro que su misión es informar de manera veraz a la sociedad. Esta búsqueda de la verdad precisa valentía y libertad para poder difundir una realidad que se quiera o no siempre es poliédrica. Los tres valores, valentía, verdad y libertad, constituyen la piedra angular de nuestra profesión, la esencia que nos legitima y debe caracterizar nuestra labor como periodistas.

Amaia Goikoetxea
Decana del Colegio Vasco de Periodistas
Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

KAZETARITZARAKO…
AUSARDIA, EGIA ETA ASKATASUNA

…Informazio-aniztasuna aldarrikatzen duen gizartea, kazetaritza onaren existentzia baloratzen duena eta kazetarien lana eta baldintzak babesten dituena.
…Ofizioa defendatzeko konpromisoa hartu eta antolatuko duten kazetariak, zerbitzu publiko egiazko, kontrastatu eta pluralaren izaera indartuko dutenak.

Lan handia dago egiteke, eta, inguruabarrak kontuan hartuta, gure indarrez gain, gure ordezkarien eta erakundeen, kolektiboen eta organismoen adorea eta laguntza behar dugu, oro har, gure lana babestuz eta baloratuz, bere burua goretsi eta babesteko.

Une honetan, premiazkoa da elkarrizketa sendotzea eta gure lanbidearen jardun askea indartu eta blindatzen duten estamentu eta ordezkaritza-organo guztietan parte hartzea.

Baina, horretarako, aukerak antolatu, bilatu eta partekatu behar ditugu; Euskal Kazetarien Elkartea eta Kazetarien Euskal Elkargoa indartu behar ditugu, hori baita Eusko Legebiltzarrean legez sortutako lanbidea ordezkatzeko eta solaskide izateko organo ofiziala.

Gure ahulezia nagusia desartikulazioa, espiritu gregario eskasa eta korporatibismorik eza dela onartzea, eta horrek, kalteberago bihurtzeaz gain, herritarrek informazio egiazkoa eta kalitatezkoa izateko duten eskubidea ahultzen du.

Gaur egungo egoeran esku hartzeko, ezinbestekoa da euskal gizartean eta erakundeetan lan pedagogiko handia sustatzea. Kazetaritza ona, lan-baldintza onak eta kazetarien lana gure herrialdea egituratzeko funtsezko elementu gisa aitortzeak duen garrantzia azpimarratuko duen pedagogia; euskal kazetaritza ona, informazio-aniztasuna eta adierazpen eta informazio-askatasuna nagusi izango dituen gizarte demokratiko bati eusteko berme gisa.

Gure gizartea gero eta konplexuagoa da, eta gure lanbidetik ekarpen handia egin dezakegu konplexutasun horri erantzuteko, azaleko planteamenduak alde batera utzita, eta, batez ere, errealitatearen aurpegi eta testigantza ugariei aurre eginez, pentsamendu bakarra eman diezaiokegu interesdunari.

Kazetaritzako ia profesional guztiek (%97) diote argi dutela beren egitekoa gizarteari egiazko informazioa ematea dela. Egia bilatzeko, ausardia eta askatasuna behar dira, nahi den edo beti ez den errealitate poliedrikoa zabaldu ahal izateko. Hiru balioak, ausardia, egia eta askatasuna, gure lanbidearen muina dira, zilegitasuna ematen digun eta kazetari gisa egiten dugun lanaren ezaugarri izan behar duen funtsa.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko lehendakaria