Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] REGENERACIÓN ÉTICA DEL PERIODISMO Y LA SOCIEDAD

Es mucho lo que se puede lograr desde un buen periodismo, profesionalizado, riguroso, valiente y pedagógico por impulsar una regeneración ética de nuestra sociedad; una ética que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar su derecho a la información.

Esta regeneración ética se hace más necesaria que nunca ante el avance de la desinformación, en un contexto de multiplicidad de canales que abruman, que desorientan y confunden, que en muchos casos embrutecen e incentivan el odio, la polarización, un mundo en trincheras… la intolerancia.

Frente a esto, el periodismo que difunde información veraz, verificada, contrastada con fuentes fiables, con normas deontológicas y hecho con rigor y honestidad, es el sustento principal de esta regeneración ética, en contraposición al que practican pseudo-medios que solo responden a intereses espurios.

Sin embargo, la precariedad, el escaso prestigio y malas condiciones de trabajo inciden negativamente en el periodismo de calidad, un periodismo imprescindible para convencer a los/as ciudadanos/as de que merece la pena pagar por la información que quieren recibir.

La libertad de prensa es un derecho que no debemos dar por conquistado definitivamente dadas las amenazas que sufre: ruedas de prensa sin preguntas; vetos al acceso a la información; insultos y agresiones a periodistas; el requerimiento de fiscales y jueces para que el periodista revele sus fuentes, querellas abusivas para frenar las investigaciones periodísticas, detenciones y encarcelamientos de periodistas en el mundo entero. Graves vulneraciones todas ellas que ponen en tela de juicio las libertades, quiebran la democracia y obstaculizan nuestra profesión, una profesión que, si se lleva a cabo con rigor e independencia, siempre está bajo sospecha.

El creciente acoso online, que afecta en especial a las periodistas, es otra de las grandes amenazas a la libertad de prensa porque pretende desacreditar y silenciar a los profesionales de la información o forzar a que se autocensuren, además de ser una clara amenaza a su seguridad y bienestar.

Las restricciones al ejercicio libre del periodismo tienen consecuencias graves no solo para sus profesionales sino para todos los/as ciudadanos/as ya que limita su derecho a la información, derecho imprescindible para combatir el pensamiento único, la alienación y para propiciar una opinión pública informada y formada, capacitada para elaborar sus propias opiniones .

Son muchas las amenazas que nos acechan, pero también son muchas las oportunidades para afrontar el reto de recuperar la confianza, el compromiso y una valentía que propicie la regeneración ética del periodismo y la sociedad.

Amaia Goikoetxea

Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

Decana del Colegio Vasco de Periodistas


KAZETARITZAREN ETA GIZARTEAREN BERRONERATZE ETIKOA

Asko da kazetaritza on, profesionalizatu, zorrotz, ausart eta pedagogiko batetik lor daitekeena, gure gizartearen birsortze etikoa bultzatzeagatik; herritarren konfiantza berreskuratzen eta informazio-eskubidea bermatzen lagunduko duen etika bat.

Birsortze etiko hori inoiz baino beharrezkoagoa da desinformazioaren aurrerapenaren aurrean, hainbat kanal pilatzen, desorientatzen eta nahasten dituen testuinguru batean, askotan gorrotoa, polarizazioa, lubakietan dagoen mundu bat, intolerantzia sortzen eta sustatzen duena.

Horren aurrean, informazio egiazkoa, egiaztatua, iturri fidagarriekin, arau deontologikoekin kontrastatua eta zorroztasunez eta zintzotasunez egina zabaltzen duen kazetaritza da birsortze etiko horren sostengu nagusia, sasi-hedabideek egiten dutenarekin kontrajarrita, horiek espurioen interesei bakarrik erantzuten baitiete.

Hala ere, prekarietateak, ospe eskasak eta lan baldintza txarrek eragin negatiboa dute kalitatezko kazetaritzan, ezinbesteko kazetaritza baita herritarrak konbentzitzeko merezi duela jaso nahi duten informazioagatik ordaintzea.

Prentsa-askatasuna behin betiko konkistatutzat jo ezin dugun eskubidea da, jasaten dituen mehatxuak direla eta: galderarik gabeko prentsaurrekoak; informazioa eskuratzeko betoak; kazetarien aurkako irainak eta erasoak; fiskalen eta epaileen errekerimendua, kazetariak bere iturrien berri eman dezan; gehiegizko kereilak, kazetaritza-ikerketak geldiarazteko; mundu osoko kazetarien atxiloketak eta espetxeratzeak. Urraketa horiek guztiek zalantzan jartzen dituzte askatasunak, demokrazia hausten dute eta gure lanbidea oztopatzen dute. Lanbide hori zorroztasunez eta independentziaz gauzatzen bada, susmopean dago beti.

Gero eta handiagoa den online jazarpena, kazetariei bereziki eragiten diena, prentsa-askatasunaren aurkako beste mehatxu handi bat da, informazioaren profesionalak gutxietsi eta isilarazi nahi dituelako edo beren burua zentsuratzera behartu nahi dituelako, haien segurtasun eta ongizaterako mehatxu argia izateaz gain.

Kazetaritzaren jardun askearen murrizketek ondorio larriak dituzte, ez bakarrik profesionalentzat, baita herritar guztientzat ere, informaziorako eskubidea mugatzen baitie. Eskubide hori ezinbestekoa da pentsamendu bakarrari eta alienazioari aurre egiteko eta iritzi publiko informatu eta trebatua bultzatzeko, nork bere iritziak emateko gai dena.

Mehatxu askok eragiten digute, baina, era berean, asko dira kazetaritzaren eta gizartearen birsortze etikoa ahalbidetuko duen konfiantza, konpromisoa eta ausardia berreskuratzeko erronkari aurre egiteko aukerak.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea